អាស័យដ្ឋានការិយាល័យ: No.46 Changxing Rd, Tongshan New District, Xuzhou, Jiangsu, China

កន្លែងផលិត៖
អាស័យដ្ឋាន៖ សួនឧស្សាហកម្ម Shudun, Donghai ប្រទេស, Lianyungang, Jiangsu
អាស័យដ្ឋាន: សួនឧស្សាហកម្មទី 3 Tongshan, Xuzhou, Jiangsu