ចក្ខុវិស័យ៖
ដើម្បីក្លាយជាសហគ្រាសដ៏ល្បីល្បាញដែលមានតម្លៃទំនុកចិត្តរបស់អ្នក។

បេសកកម្ម៖
សមិទ្ធិផលអាជីព។ សមិទ្ធិផលរបស់អ្នកនិងខ្ញុំ។

ទស្សនវិជ្ជាអាជីវកម្ម៖
តម្រង់ទិសមនុស្ស វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា ជាដំបូង។

តម្លៃ៖
ភាពជោគជ័យរបស់អតិថិជន ភាពជាសហគ្រិន និងការច្នៃប្រឌិត សុចរិតភាព។

វិញ្ញាណសហគ្រាស៖
ហ៊ានធ្វើជាអ្នកត្រួសត្រាយ ហ៊ានទទួលខុសត្រូវ។
ល្អដូចមាស ត្រូវតឹងរឹងតាមតម្រូវការ។
ត្រូវ​តឹងរ៉ឹង​ក្នុង​ការ​ទាមទារ​របស់​ខ្លួន មាន​ឆន្ទៈ​លះបង់។